تبلیغات عرشيا

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 آدرس دفتر :

 آذربایجان غربی - نقده  - خیابان امام - - بازار نور

تلفن    :    35625189-044

فاكس  :    35629998-044  

همراه  :     09143436579                                                                                

 

برقراري ارتباط از طريق پست الكترونيكي با بخشهاي مختلف  ارتباطات نوین عرشیا:

مديريت

info@arshia-network.ir

Company